regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 • Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.obrazylasu.pl prowadzony jest przez firmę Forest Media Jakub Wencek, Czarnogoździce 14b, 56-320 Krośnice, NIP: 9161311916, REGON: 368851804.
 • Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.obrazylasu.pl, a także zakres odpowiedzialności.
 • Korzystając z usług Sklepu Internetowego www.obrazylasu.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się również do przestrzegania jego postanowień.
 • Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy www.obrazylasu.pl a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym.
 • Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. Podanie fałszywych danych skutkować będzie poniesieniem przez Klienta odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu szkody.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zawarcie umowy

 • Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego życzeń. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.
 • Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z podsumowaniem jego zakupów i prośbą o potwierdzenie zamówienia. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.
 • www.obrazylasu.pl zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

Warunki płatności

 • Kupujący dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę www.obrazylasu.pl Kupujący przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu. Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

Warunki dostawy

 • Zamówione produkty są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, odbiór osobisty nie jest możliwy.
 • Każdy produkt z oferty sklepu ma określony czas realizacji zamówienia. Upływa on od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu.
 • Koszty dostawy wyliczone są dla poszczególnego zamówienia i pojawiają się w Konfiguratorze jako cena końcowa. Koszt dostawy naliczany jest do każdego zamówienia niezależnie od formy dostawy.
 • W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.

Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu

 • Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. W razie stwierdzenia, że zawartość jest uszkodzona lub nosi ślady otwierania nie należy kwitować odbioru przesyłki, tylko zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.
 • Klient zobowiązany jest jak najszybciej poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.

Ograniczenie odpowiedzialności

 • www.obrazylasu.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.

Reklamacja i zwroty

 • www.obrazylasu.pl za zakupiony towar udziela 12-miesięcznej rękojmi, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
 • Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera.
 • Reklamacje są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosi  pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę.

Odstąpienie od warunków umowy przez sprzedającego

 • www.obrazylasu.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez możliwości roszczenia odszkodowawczego ze strony Klienta w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od www.obrazylasu.pl których nie można było przewidzieć. Podstawą odstąpienia w wyznaczonym terminie jest także ingerencja w strukturę sklepu przez osoby trzecie, na skutek czego uległa zmianie funkcjonalność, parametry serwisu oraz mechanizm składania zamówień i ceny.

Prawa autorskie

 • Zakup towarów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.

Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 • Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz zadania usunięcia ich z bazy danych sklepu. Aby dokonać aktualizacji należy zalogować się w serwisie www.obrazylasu.pl podając swój adres e-mail i hasło.
 • Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy.
 • Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych.
  www.obrazylasu.pl dołoży wszelkich starań, by zminimalizować możliwość nieautoryzowanego dostępu do tych informacji przez osoby trzecie.
 • Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
 • www.obrazylasu.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.